AVÍS LEGAL

El present avís legal, conforme a la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç electrònic, regula l'ús, accés i navegació de la pàgina web www.mapia-technologies.com, domini propietat de MAPIA TECHNOLOGIES amb domicili social a Via Augusta 13-15, oficina 316, 08006 Barcelona, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, al Tom 34099, Folio 1, Full 241397 i Codi d'Identificació Fiscal B-62687140 (d'ara endavant MAPIA).

 

CONDICIONS GENERALS

Aquestes condicions generals regulen l'accés, navegació i ús del lloc web sota el domini www.mapia-technologies.com, així com les responsabilitats derivades de la utilització dels seus continguts (entesos aquests com els textos, gràfics, dibuixos, dissenys, codis, programari, fotografies, sons, vídeos, bases de dades i imatges, així com qualsevol altra creació protegida per les lleis nacionals i els tractats internacionals sobre propietat intel·lectual i industrial). 

S'entendrà que l'accés o la mera utilització de www.mapia-technologies.com per part de l'Usuari implica l'adhesió d'aquest a les condicions generals que es publiquen en aquest Avís Legal . Per tant, l'usuari ha de llegir atentament aquestes condicions generals.

S'entendrà com a Usuari la persona que accedeixi, navegui, utilitzi o participi en els serveis i activitats, gratuïtes o oneroses, desenvolupades a www.mapia-technologies.com.

 

CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS DE LA WEB

1. L'accés, la navegació i l'ús de www.mapia-technologies.com és responsabilitat de l'usuari; per tant, aquest es compromet a observar diligentment i fidelment qualsevol instrucció addicional impartida per MAPIA o pel personal autoritzat per l'entitat respecte de l'ús de www.mapia-technologies.com i dels seus continguts.

2. L'usuari s'obliga a fer ús dels continguts de manera diligent, correcta i lícita i, en particular, es compromet a abstenir-se de:

-utilitzar els continguts amb finalitats o efectes contraris a la llei, la moral, als bons costums ia l'ordre públic.
-emprar els continguts i, en particular, la informació de qualsevol classe obtinguda a través de la pàgina web o serveis per remetre publicitat, comunicacions amb fins de venda directa o amb qualsevol altra classe de finalitat comercial, així com abstenir-se de comercialitzar o divulgar de qualsevol manera aquesta informació.

3. Veracitat de la informació

Tota la informació que conté aquesta pàgina és la vigent a la data de la darrera actualització.
MAPIA no garanteix l'exactitud de les seves informacions, per la qual cosa no es fa responsable de cap error o omissió que pogués aparèixer a la informació continguda a la pàgina web.
MAPIA es reserva el dret de modificar-la en qualsevol moment i, en aquest cas, entraran en vigor en el moment que es publiquin.
Els continguts del portal, especialment les referències informatives i publicitàries, llevat que s'indiqui el contrari expressament, no constitueixen una oferta vinculant. MAPIA es reserva el dret d'introduir modificacions i d'ometre parcialment o totalment els continguts actuals de la web de www.mapia-technologies.com quan ho consideri oportú, així com impedir o restringir-ne l'accés, de manera temporal o permanent.

4. Quan per a la utilització d'un servei a www.mapia-technologies.com l'usuari hagués de procedir al seu registre, a conseqüència d'aquest es dotarà l'usuari d'una contrasenya, comprometent-se aquest a fer-ne un ús diligent i mantenir-la en secret per l'accés del servei.

Així doncs, els usuaris són responsables de la custòdia i confidencialitat de qualsevol dels identificadors i/o contrasenyes subministrades per MAPIA, i es comprometen a no cedir el seu ús a tercers , bé de forma temporal o de forma permanent, ni a permetre'n l'accés a persones alienes. És responsabilitat de l'usuari l'ús lícit dels serveis per aquells tercers il·legítims que facin servir una contrasenya a causa de la pèrdua de la mateixa o per conducta no diligent.

5. De conformitat amb allò anteriorment exposat, és obligació de l'usuari la notificació de forma immediata a MAPIA, sobre qualsevol fet o incident que permeti l'ús indegut dels identificadors i/o contrasenyes, com l'extraviament, robatori o l'accés no autoritzat als mateixos, amb la finalitat de procedir a la seva cancel·lació immediata. MAPIA no es responsabilitza dels danys i perjudicis derivats a tercers o propis en aquests casos.

La notificació es pot adreçar a support@mapia-technologies.com.

6. Política de privadesa i Protecció de Dades

MAPIA compleix íntegrament amb la legislació vigent tant en matèria de protecció de dades de caràcter personal com de serveis de societat de la informació. Així mateix, estableix els compromisos de confidencialitat propis de lactivitat que desenvolupa.
MAPIA ha adoptat les mesures tècniques necessàries per mantenir el nivell de seguretat requerit, segons la naturalesa de les dades de caràcter personal que si escau siguin tractades i les circumstàncies del tractament dels mateixos, per tal d'evitar, en la mesura que sigui possible, l'alteració o la pèrdua de les dades subministrades així com el tractament i l'accés no autoritzat.
En els casos en què fos requerida l'emplenament de formularis en què es recullin dades de caràcter personal, llegiu atentament l'apartat de Política de Protecció de Dades que s'hi adjunta, on s'indica que totes les dades facilitades pels usuaris formaran part d'un fitxer propietat de MAPIA, al qual tindran accés en qualsevol moment i que únicament serà utilitzada per a l'enviament d'informació corporativa.
A fi de tenir actualitzada i sense errors la informació dels nostres fitxers, sol·licitem als clients/usuaris que ens comuniquin les modificacions i rectificacions corresponents sobre aquesta.

Consulteu Política de privacitat.

7. Propietat Intel·lectual i Industrial

El portal www.mapia-technologies.com, les seccions que el formen i la informació continguda, que inclou: textos, documents, fotografies, dibuixos, representacions gràfiques, així com logotips , marques, noms comercials o altres signes distintius, estan protegits pels drets de propietat intel·lectual i industrial, dels quals MAPIA és titular legítim.
Així doncs, està prohibit modificar, copiar, reutilitzar, explotar, reproduir, comunicar públicament, fer segones o posteriors publicacions, carregar fitxers, enviar per correu, transmetre, usar, tractar o distribuir de qualsevol manera tot o part de la informació continguda en aquest portal si no es compta amb l'autorització expressa i per escrit de MAPIA.
L'incompliment d'aquesta prohibició podrà constituir un delicte segons la legislació vigent i serà perseguit.

8. Responsabilitats

MAPIA no garanteix l'accés continuat, ni la visualització correcta, la descàrrega dels elements i la informació que contenen les seccions del portal, que es poden veure impedides, dificultats o interrompudes per factors o circumstàncies fora del seu control.
MAPIA no assumeix cap responsabilitat ni danys que resultin del mal ús que puguin fer terceres persones de productes i serveis de l'empresa, ni de l'ús que es puguin fer de la informació continguda a aquesta web.
MAPIA no assumeix tampoc cap responsabilitat pels danys, perjudicis, pèrdues o despeses produïts per interferències o interrupcions, així com errors o avaries telefòniques, retards o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic motivades per sobrecàrregues o deficiències a les xarxes de telecomunicacions o per qualsevol altra causa aliena a l'entitat.
MAPIA quedarà exonerat de responsabilitat també per aquelles intromissions il·legítimes realitzades mitjançant l'ús de programes malignes oa través de qualsevol tipus de comunicació, ja siguin virus informàtics o altres, així com davant de l'ús indegut del portal o per errors en la seguretat o navegació causats per un anormal funcionament del navegador o l'ús de versions no actualitzades d'aquest.